Familjerätt

Stella Human Juridik arbetar förebyggande för att undvika tvister och problem. I de fall tvister redan är ett faktum åtar vi oss även sådana inom våra specialistområden.


Vid separation mellan makar eller sambor under livstiden tar vi om så önskas emot båda parter om det finns önskemål om att göra en snabb uppgörelse i godo. Vi lämnar då grundläggande information till båda makarna om hur en bodelning går till och - om så efterfrågas - även grundläggande information ang regelverket kring barns boende mm. Kommer man inte enkelt överens, får man fortsätta hos varsitt juridiskt ombud. Kompetens inom medling finns hos oss och vi brukar kunna bedöma om det finns förutsättningar att nå samförståndslösningar eller inte.

Klicka på länkarna för att läsa mer om våra olika tjänster

Arvskifte

Ett arvskifte, dvs fördelning av kvarlåtenskap, får ske tidigast sedan bouppteckningen registrerats av skatteverket. Enligt lag ska ett arvskifte vara skriftligt och - om det finns fler än en dödsbodelägare - undertecknat av samtliga dödsbodelägare. Vi hjälper dödsbodelägare som är överens med rådgivning och att upprätta arvskiftesavtal.

Bodelning

Bodelning kan göras mellan makar eller sambor. Reglerna skiljer sig väsentligen åt beroende på om man är gift eller sambo.Vi lämnar rådgivning till makar och sambor som vill lösa sin bodelning i godo och kan också hjälpa till med att upprätta bodelningsavtal.

Bouppteckning

När någon har avlidit, ska man som regel hålla bouppteckningsförrättning inom tre månader från dödsfallet. Därefter har man ytterligare en månad på sig att ge in bouppteckningshandlingen till Skatteverket för granskning och registrering. Vi hjälper dödsbon att hålla bouppteckningsförrättningar och att upprätta bouppteckningshandlingen.

Dödsboförvaltning

Till dödsboförvaltning kan höra sådant som betalning av fakturor, försäljning av fastighet eller bostadsrätt, trädgårdsskötsel och tillsyn av bostäder i övrigt, avslut av abonnemang, avyttring av bohag etc. Vi hjälper dödsbon med förvaltning om dödsbodelägarna är överens om att anlita oss. För detta krävs fullmakt från samtliga dödsbodelägare. Skulle det blir tvist i boet hänvisar vi till boutredningsman istället.Vid dödsboförvaltning anlitar vi underentreprenörer för vissa sysslor.

Framtidsfullmakt

Om du hamnar i ett läge där du varaktigt inte längre har förmåga att överblicka följderna av dina beslut, förlorar du din möjlighet att själv förfoga över din ekonomi och fatta egna beslut kring dina personliga angelägenheter.


För att då kunna exempelvis sälja din bostad (eller andel i bostad) eller omplacera dina värdepapper, krävs antingen god man, förvaltare eller framtidsfullmakt.


Framtidsfullmakten är ett privat alternativ till god man eller förvaltare. God man och förvaltare står under sträng kontroll av kommunens överförmyndare, även om god man eller förvaltare är en nära anhörig.


En framtidsfullmäktig står som huvudregel utanför överförmyndarens inblandning. Redovisning till överförmyndaren behövs först vid misstanke om missbruk av framtidsfullmakten. Vid konstaterat missbruk kan framtidsfullmakten upphävas.


En framtidsfulllmakt upprättas medan du ännu har rättslig handlingsförmåga (kan överblicka följderna av dina beslut). Den börjar gälla först i framtiden när du p.g.a. psykisk störning, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande varakigt och huvudsakligen inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller.


För upprättande av giltig framtidsfullmakt gäller stränga formkrav. Brister i formkraven leder till att fullmakten blir ogiltig.


Vi upprättar framtidsfullmakter efter genomgång av behoven i det enskilda fallet.

Gåva

Vi upprättar gåvoavtal avseende såväl fastigheter som lös egendom. Tänk på att om man vill att det gåvotagaren erhåller ska vara enskild egendom, behöver det föreskrivas då gåvan ges, gåva till make\maka måste registreras av skatteverket och gåvor till barn kan få konsekvenser då det i framtiden blir dags för dem att ärva.

Sambojuridik

Ett samboavtal innebär att man avtalar bort rätten till bodelning i visst avseende. Ofta är sambornas gemensamma målsättning att säkerställa (så långt det går) att den sambo som överlever den sambo som avlider först, kan bo kvar i den gemensamma bostaden så länge man kan och vill. Ibland har den ena sambon gjort en större kontantinsats i bostaden än den andra och man önskar reglera detta innan det är för sent. Många sambor som söker juridisk rådgivning behöver därför ett testamente eller ett skuldebrev för att uppnå de resultat man eftersträvar. Observera att sambor kan ha samäganderätt precis som alla andra. Vi hjälper sambor efter behov och önskemål med exempelvis samboavtal, testamenten, skuldebrev, och samäganderättsavtal.

Testamente

När någon har avlidit fördelas den avlidnes kvarlåtenskap enligt den arvsordning som beskrivs i lag, om det inte finns ett giltigt testamente som föreskriver en annan fördelning. För upprättande av testamenten gäller stränga formkrav. Skulle formkraven inte vara uppfyllda kan testamentet ogiltigförklaras. Skäl att upprätta testamente kan vara att man vill sätta den legala arvsordningen ur spel, bestämma att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom, förebygga tvist mellan arvingarna etc. Vi upprättar testamenten med konsekvensanalys utifrån de arvsrättliga reglerna.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om att viss egendom ska vara enskild och inte ingå i bodelning mellan dem vid separation p.g.a. skilsmässa eller dödsfall. Genom nytt äktenskapsförord kan makarna avtala att enskild egendom ska vara giftorättsgods. För upprättande av äktenskapsförord gäller stränga formkrav. Äktenskapsförord som inte uppfyller formkraven gäller inte. Vi upprättar äktenskapsförord efter rådgivning med konsekvensanalys.