Arvoden

Tvistiga ärenden 2024

Löpande räkning

1.914 kr/tim 

inklusive moms  

I tvistiga ärenden använder vi samma timtaxa som domstolsverket använder som timkostnadsnorm. Den ändras varje år.  


Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp där det är möjligt.

Otvistiga ärenden 2024

Löpande räkning

1750 kr/tim

inklusive moms 

Vilka ärenden avses?

Upprättande av familjerättsliga dokument som det inte råder någon tvist om, exempelvis testamenten och samboavtal. Denna taxa används också för bouppteckningar och arvskiften samt bodelningar när vi anlitas av samtliga berörda parter för uppgörelse i godo. 

Konsumentlag-
stiftningen

Som konsument har du rätt att få vår faktura prövad av Allmänna reklamations-nämnden (ARN). Vi förbinder oss att följa ARNs rekommendation om hur en eventuell tvist mellan oss ska lösas.