Framtidsfullmakt

Om du hamnar i ett varaktigt läge där du inte längre kan överblicka följderna av dina beslut, förlorar du din möjlighet att själv förfoga över din ekonomi och att fatta egna beslut kring dina personliga angelägenheter.

För att kunna exempelvis sälja din bostad eller omplacera dina värdepapper, krävs antingen god man, förvaltare eller en giltig framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakten är ett privat alternativ till god man eller förvaltare. God man eller förvaltare står under sträng kontroll av kommunens överförmyndare, även om god man eller förvaltare är en nära anhörig. Anhöriga upplever ofta detta som betungande.

Den som har framtidsfullmakt för någon annan, står som huvudregel utanför överförmyndarens kontroll. Redovisning till överförmyndaren behövs först vid misstanke om missbruk av framtidsfullmakten. Vid konstaterat missbruk kan framtidsfullmakten upphävas. Den som använder en framtidsfullmakt agerar under straff- och skadeståndsansvar och har att redovisa för sitt uppdrag upp till en gång per år till huvudmannens närmast anhöriga. 

En framtidsfullmakt upprättas medan du ännu har rättslig handlingsförmåga (kan överblicka följden av dina beslut). Framtidsfullmakten börjar gälla först i framtiden när du p.g.a. ”psykisk störning, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande varaktigt huvudsakligen inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller”.

För upprättande av giltig framtidsfullmakt gäller stränga formkrav, liknande dem som gäller för testamente. Brister i formkraven leder till att framtidsfullmakten blir ogiltig och kan underkännas av mäklare och banken m.fl. som har att ta ställning till fullmaktens giltighet. 

 

 

Kontakta oss