Bouppteckning

När någon har avlidit måste dödsboet som regel hålla bouppteckningsförrättning efter den avlidne inom tre månader från dödsfallet. Därefter har man ytterligare en månad på sig att lämna in bouppteckningshandlingen till Skatteverket för gransking och registrering. Innan handlingen ges in till skatteverket ska den undertecknas av en bouppgivare (den som bäst känner till dödsboets ekonomiska förhållanden) samt två opartiska bouppteckningsförrättare (ingår i vårt uppdrag).

Bouppteckningsförrättningen (ett möte) ska vara bestämt till tid och plats. Alla dödsbodelägare och efterarvingar ska vara kallade till förrättningen. Om någon dödsbodelägare eller efterarvinge inte kan eller vill vara personligen närvarande (fysiskt, per telefon eller videolänk), måste man - tillsammans med den bouppteckningshandling som ges in till skatteverket – bifoga ett giltigt skriftligt bevis om att kallelse skett inom rimlig tid före förrättningen, alternativt kunna medsända en fullmakt som den frånvarande har gett till någon annan person som varit närvarande vid förrättningen.

Bouppteckningen kan beskrivas som en formell process, som syftar till att fastställa vilka personer som kan komma ifråga att dela på den avlidnes kvarlåtenskap jämte en inventering av vilka tillgångar och skulder som den avlidne hade vid sin bortgång.
Den registrerade bouppteckningshandlingen kommer att vara utgångspunkt för det kommande arvskiftet.

Kontakta oss