Arvskifte

Ett arvskifte - fördelning av kvarlåtenskapen – får ske tidigast sedan bouppteckningen registrerats av skatteverket.
Till dess är fastigheter, bostadsrätter och exempelvis banktillgodohavanden låsta och kan inte fördelas.

Enmansdödsbon
I de fall då det bara finns en dödsbodelägaren, behövs inget särskilt arvskifte. I de fallen räcker den registrerade bouppteckningshandlingen som underlag för att tillgångarna ska kunna överföras från den avlidne till arvtagaren.

Flerpartsdödsbon
Enligt lag ska ett arvskifte vara skriftligt och undertecknat av samtliga dödsbodelägare. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan dem, kan ett tvångsskifte istället göras av boutredningsman eller skiftesman.

 

Boutredningsman eller skiftesman utses av tingsrätten på ansökan av minst en dödsbodelägare. Kostnaden för boutredningsman betalas i första hand om dödsboet. Om det inte finns medel i dödsboet för att betala boutredningsmannen övergår betalningsansvaret till den som ansökt om boutredningsman. 

Kontakta oss