Barnrätt

Barnrätten kan omfatta många frågor. Vi åtar oss de ärenden gällande barn som rör exempelvis vårdnad, boende, umgänge.

Att ha vårdnad om ett barn innebär att man har beslutanderätt i viktiga frågor om barnet som t ex var barnet ska bo, gå i skolan mm. Vid gemensam vårdnad om ett barn, behöver föräldrarna komma överens i dessa frågor.

Om föräldrarna inte kommer överens om var barnet ska bo, kan domstol besluta hos vilken förälder barnet ska ha sitt boende. Ibland beslutas om växelvist boende. 


Det är alltid det enskilda barnets bästa som ska vara avgörande. Domstol kan också bestämma hur mycket umgänge barnet ska ha med den förälder som barnet inte bor hos, för det fallet att föräldrarna inte kan komma överens i den frågan. Även om den ena föräldern har ensam vårdnad om ett barn, har barnet oftast rätt till umgänge med sin andra förälder.

I de fall föräldrarna inte kan komma överens på egen hand, är det oftast att rekommendera att de går på samarbetssamtal hos familjerätten (kommunal verksamhet), innan man startar en rättsprocess. Nytt för år 2022 är att man som regel inte får väcka talan i i tingsrätt ang tvist om barn, utan att först ha varit på informationssamtal hos Familjerätten.  De kan också hjälpa föräldrarna att upprätta ett avtal om vårdnad/boende/umgäng – för det fall att föräldrarna kommer överens om. Om avtalet inte strider mot barnets bästa, kan socialnämnden godkänna ett sådant avtal. Om avtalet är godkänt av socialnämnden är det möjligt att verkställa på samma sätt som domstols dom. 


Om juridiskt ombud anlitas kan en del av kostnaden för det ibland täckas av rättskydd (hemförsäkring) eller rättshjälp (inkomstprövat statligt bidrag).

Kontakta oss