Sambojuridik och samboavtal

Ett samboavtal innebär att du och din sambo avtalar bort sambolagen, helt eller delvis. Samboavtalet måste vara skriftligt och undertecknat av er båda.

Vad är det man avtalar bort? Vilka rättigheter har man enligt sambolagen?

Sambolagen ger viktiga, men ganska begränsade rättigheter.

Enkelt uttryckt ger den ingen arvsrätt för efterlevande sambo om den ena avlider under samboskapet. För att sambor ska ärva varandra krävs testamente.

Sambolagen ger rätt till bodelning av sådan gemensam bostad och sådant gemensamt bohag som har skaffats för gemensam användning. Sådan egendom som omfattas av bodelningsreglerna, kallas för samboegendom. All annan slags egendom faller utanför sambolagens skyddsregler. Utanför rättigheterna faller också sådan bostad som någon av samborna hade innan man blev sambor. Rätten till bodelning av samboegendomen begränsas också till att man aktivt måste begära den inom ett år efter separationen eller - vid dödsfall – senast vid bouppteckningen. Om separationen beror på dödsfall är det bara den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning. Den avlidne sambons arvingar har ingen sådan rätt.

När sambor söker juridisk rådgivning, uppger de ofta vid bokningen att de behöver ett samboavtal. Vid rådgivningen visar det sig ofta att den gemensamma målsättningen är att säkerställa (så långt det går) att den sambo som överlever den sambo som avlider först, kan bo kvar i den gemensamma bostaden så länge man kan och vill.

Ibland har den ena sambon gjort en större kontantinsats i bostaden än den andra och man kan önska att reglera detta förhållande, innan det är för sent.

Sambor kan därför beroende på vilket resultat man önskar uppnå vid separation under livstid eller för dödsfalls skull, behöva testamente, skuldebrev och/eller samboavtal. Man kan också behöva skriva ett avtal kring samägande av exempelvis bil.