Dödsboförvaltning

När någon har avlidit övergår äganderätten till den avlidnes tillgångar och ansvaret för skulderna, till något som kallas dödsbo. Ofta kallar man ägodelarna i detta skede för kvarlåtenskap. Ägare till dödsboet är de som ska ärva den avlidne. Det är dessa dödsbodelägare som gemensamt bestämmer över kvarlåtenskapen och hur den ska hanteras från dödsfallet fram till dess att all kvarlåtenskap är fördelad mellan dödsbodelägarna.

 

Hur lång tid det tar att avveckla och arvskifta ett dödsbo, varierar från fall till fall. Ibland tar någon av dödsbodelägarna på sig ansvaret med övriga dödsbodelägares uttryckliga eller underförstådda samtycke. Andra gånger förekommer oenighet om hur dödsboet ska förvaltas. Då kan det bli aktuellt att ansöka om boutredningsman hos tingsrätten.

En boutredningsman tar överrätten att förfoga över och besluta om kvarlåtenskapen från dödsbodelägarna. Även om det inte förekommer oenighet inom dödsboet kan det ibland vara praktiskt omöjligt eller svårt för dödsbodelägarna av olika skäl att själva förvalta dödsboet. Förvaltningen kan då med stöd av fullmakter ges till exempelvis oss.

Till dödsboförvaltning kan höra sådant som betalning av fakturor, försäljning av fastighet eller bostadsrätt, trädgårdsskötsel och tillsyn av bostäder i övrigt, avslut av abonnemang, avyttring av bohag mm. Vi säljer inte fastigheter, bostadsrätter eller bohag själva, utan anlitar fastighetsmäklare och auktionsfirmor. Också för trädgårdsskötsel och dylikt anlitas underentreprenörer.

Kontakta oss